DEBIAN PRO

DEBIAN PRO
DEBIAN

miércoles, 3 de junio de 2015

Java tomcat catalina


Comandos para ver información de JVM.
jmap
jstat

/usr/share/tomcat/bin> cat setenv.sh
JAVA_OPTS="-server -Xms1536m -Xmx1536m -XX:PermSize=256m -XX:MaxPermSize=256m -XX:+DisableExplicitGC"
JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.7.0_79

No hay comentarios:

Publicar un comentario